Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor deze site voor Retail Concepts N.V.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Retail Concepts N.V. worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

 

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Retail Concepts N.V. zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Retail Concepts N.V. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Retail Concepts N.V.

2. Prijzen

 

Alle prijzen zijn in euro (€). Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 

Onze prijzen zijn online dezelfde als in de winkel. Dit sluit exclusieve online of instore promoties uit die worden aangeboden. Het kan voorkomen dat bepaalde producten enkel online of enkel in de winkel verkrijgbaar zijn. 

3. Bestellingen

 

Van zodra de betaling bevestigd wordt is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

 

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevensfacturatiegegevens en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Indien de betaling is uitgevoerd, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is. Vanaf dit moment is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

 

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Gelieve het gedeelte ‘Betalingen’ te lezen voor verdere informatie hierover. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash, KBC Online/CBC Online, ING Homepay, Belfius Direct Net, iDEAL en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 

Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

4. Levering

 

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

 

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestelling annuleren. U ontvangt dan de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de desbetreffende artikelen.

 

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

5. Garantie

 

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar (te rekenen vanaf de datum van de levering), indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

 

Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. 

 

Indien u een product in beschadigde staat hebt ontvangen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen via mail binnen de 2 maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld. Om een vlotte afhandeling te verzekeren verzoeken wij u steeds het ordernummer en foto toe te voegen aan uw mail. Geef ons gerust aan of u een omruiling of een terugbetaling wenst. In dit geval zal u van ons een gratis retourlabel ontvangen. Nadien verstuurt u het beschadigde product op naar ons retouradres. Voeg in het geval van een terugbetaling ook uw rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd.

 

Retail concepts n.v.
T.a.v dienst-na-verkoop
Smallandlaan 9
2660 Hoboken
België

6. Producten

 

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd in elk verkooppunt beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren en productinformatie op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren en informatie in uitzonderlijke gevallen verschillen van de werkelijkeheid.

7. Retourneren & herroepingsrecht

 

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren/retourneren die u via de website hebt geplaatst. U zal dan zo snel mogelijk terugbetaald worden, met uitzondering van bederfbare goederen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Retail concepts N.V., Smallandlaan 9, 2660 Hoboken, +32 828 30 15mail via een duidelijke en specifieke verklaring (bij voorkeur via e-mail of schriftelijk per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Als consument dien je de kennisgeving te kunnen bewijzen indien nodig.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

De klant is evenwel verantwoordelijk voor de terugzending van de goederen. Retourkosten worden enkel vergoed indien A.S.Adventure een foutief of beschadigd artikel heeft geleverd. In alle andere gevallen zal de klant de retourzending zelf moeten bekostigen.

 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

 

Producten dienen teruggestuurd te worden naar:

A.S.Adventure
T.a.v webretours
Maccabilaan 34
2660 Hoboken
België

 

We vragen u om de producten terug te sturen in onbeschadigde en complete staat (inclusief alle accessoires), in hun originele & onbeschadigde verpakking, met het etiket, en idealiter met een kopie van de leveringsbon. Dus bekijk het geleverde product gerust zoals u in de winkel ook zou doen. Bijvoorbeeld: haal een paar schoenen uit de doos en bekijk deze van alle kanten, pas dit paar binnenshuis, maar ga er niet mee buiten wandelen. Is je product toch niet meer in originele staat of in de originele verpakking? Dan ontvangt u eerst het oorspronkelijke aankoopbedrag terug, maar zal er nadien nog een betalingsverzoek worden opgestuurd, conform Art. VI.51 WER, ten bedrage van de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken, en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Download het herroepingsformulier >

8. Overmacht

 

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van Retail Concepts N.V. beperkt tot de waarde van de niet-geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

9. Inhoud, prijzen en drukfouten

 

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

10. Eigendom van goederen

 

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Retail Concepts N.V. tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

11. Vragen of klachten

 

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via mail. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 2 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

 • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 • Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr
 • Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be

12. Veiligheid website

 

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.

13. Auteursrecht en kopierecht

 

De inhoud van deze website en andere publicaties van Retail Concepts N.V. zijn eigendom of staan onder licentie van Retail Concepts N.V. of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

14. Reviews

 

Deze regels beschrijven de voorwaarden voor het indienen of het gebruik van klantbeoordelingen op onze website. De regels vormen een aanvulling bij de voorwaarden voor het gebruik van onze website en ons privacybeleid en gelden voor alle gebruikers van onze website.

 

Wanneer u een beoordeling indient, aanvaardt u alle voorwaarden van deze regels en stemt u toe om ze na te leven.

 

a.  Wat zijn de algemene richtlijnen omtrent het schrijven van reviews?

 

We vinden het belangrijk dat onze klanten alle informatie krijgen die ze nodig hebben om met kennis van zaken beslissingen te nemen over onze producten. Alle klanten die een product hebben gekocht, moedigen we aan om hun ervaringen met anderen te delen. We vragen hen echter om deze eenvoudige richtlijnen te volgen:

 

Uw beoordeling moet:

 •  Uw eerlijke mening weergeven, ongeacht of die positief of negatief is;
  •  Correct zijn voor wat de vermelde feiten betreft;
   •  Relevant zijn – focus op specifieke eigenschappen van een product en op uw ervaring hiermee;
   •  Beknopt zijn.

Het is daarentegen niet toegestaan dat:

 • uw beoordeling obsceen, smakeloos, beledigend of hatelijk is;
  • uw beoordeling anderen belastert of provoceert;
   • u zich uitgeeft voor iemand anders of een valse identiteit opgeeft;
   • u de naam, contactgegevens of andere persoonsgegevens van een ander persoon vermeldt;
   • uw beoordeling publiciteits- of reclamemateriaal of links naar andere websites bevat;
   • uw beoordeling materiaal bevat dat door iemand anders werd aangemaakt of dat iemand anders rechten schaadt;
   • uw beoordeling details over prijzen of beschikbaarheid bevat;
   • u commentaar levert op een andere klantbeoordeling.

Deze richtlijnen gelden voor elke klantbeoordeling en moeten worden nageleefd naar letter en geest. We bepalen, volgens eigen goeddunken, of een klantbeoordeling deze richtlijnen overtreedt.

 

b. Hoe kan A.S.Adventure uw beoordeling gebruiken?

 

U behoudt het copyright van een klantbeoordeling die u indient op onze website.

Maar wanneer u een beoordeling indient:

 •   verleent u ons het recht om de inhoud van uw klantbeoordeling vrij te gebruiken, aan te passen, te wijzigen, te reproduceren, te publiceren en te verspreiden. Deze toelating is kosteloos en voor altijd en kan in sublicentie aan derden worden doorgegeven, als we dat volgens eigen goeddunken beslissen;
 •   verzekert u ons dat u de beoordeling zelf geschreven hebt, dat ze niet geheel of voor een groot gedeelte gekopieerd is uit ander materiaal en dat ze niet in strijd is met de bovenstaande richtlijnen;
 •   doet u afstand van morele rechten of gelijkaardige rechten die u zou hebben in uw klantbeoordeling, in zoverre dit wettelijk toegestaan is. De rechten die u ons toestaat met betrekking tot eender welke klantbeoordeling die u op onze website plaatst, impliceren (zonder enige beperking) dat het ons vrij staat om deze beoordeling volledig of gedeeltelijk te publiceren, zelfs indien u van mening zou veranderen en ons zou verzoeken om ze te verwijderen; evenals om uw beoordeling te verwijderen of te bewerken, zelfs indien zij geen overtreding op onze richtlijnen inhoudt; en om ze te gebruiken in verband met de promotie of aankondiging van producten en diensten op onze website.

c. Schending van onze regels en richtlijnen

 

We behouden ons het recht voor om een klantbeoordeling, volgens eigen goeddunken, te weigeren, te verwijderen of aan te passen, als we van oordeel zijn dat ze in strijd is met deze regels. We verwerpen uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor elk verlies of elke schade die voorkomt uit het gebruik van de klantbeoordelingen door eender welke persoon in strijd met deze regels.

Wanneer we van mening zijn dat er zich een schending van deze regels heeft voorgedaan, kunnen we naar goeddunken de actie ondernemen die we aangewezen vinden. Elk verzuim in de naleving van deze regels is een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden die u toelaten om onze website te gebruiken, en kan leiden tot een van deze, of alle, acties:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van klantbeoordelingen die u al indiende op onze website;
 • waarschuwing aan uw adres;
 • juridische stappen tegen u tot terugbetaling van alle kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot onze redelijke administratieve en juridische kosten) die uit de overtreding voortvloeien;
 • verdere juridische stappen tegen u;
 • overmaking van deze informatie aan rechtshandhavingsinstanties indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten of hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor maatregelen die wij zouden nemen als antwoord op overtredingen van deze regels. De maatregelen zijn niet beperkt tot bovenstaande lijst en het staat ons vrij om alle andere maatregelen te treffen die wij redelijkerwijs aangewezen achten.

 

d. Onze verantwoordelijkheid

 

Klantenbeoordelingen of ander materiaal dat getoond wordt op onze website, wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen over de nauwkeurigheid ervan. In zoverre dit wettelijk toegestaan is, verwerpen wij, de andere leden van onze bedrijvengroep en derden die aan ons verbonden zijn, uitdrukkelijk:

 • Alle bepalingen, waarborgen en andere voorwaarden die anders door de wet, het gewoonterecht of het equity-recht met zich kunnen worden meegebracht
 • Alle aansprakelijkheid voor verlies of schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, opgelopen door een gebruiker in verband met onze website of materiaal dat daarop geplaatst is, inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van inkomen, winst, gegevens of klanten.
 • Niets in deze regels belet het indienen van vorderingen tegen ons wegens door u geleden verlies of schade als gevolg van de niet-naleving van deze regels door ons, en niets in deze regels sluit onze aansprakelijkheid uit in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid in geval van bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamenteel element, noch eender welke andere aansprakelijkheid die op grond van het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

 e. Klachten

 

Als u een klacht wenst in te dienen over een klantbeoordeling op onze website, stuur dan een e-mail.

15. Recupel

 

Wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen inzake de verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Wij en onze partners zorgen er voor dat de door ons verkochte batterijen en elektronische apparaten correct worden teruggenomen en verwerkt. Wij benadrukken bij onze klanten dat, in overeenstemming met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten en batterijen die op het einde van hun levensduur of verouderd zijn, of niet meer werken, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van hun gemeente mogen worden gegooid. Dit verbod wordt op de producten zelf aangegeven door het symbool van de doorkruiste vuilnisbak. Het doel van deze regelgeving is om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen. Je hebt de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij een geschikt inzamelpunt of in onze winkels. 

16. Contactgegevens

 

Je kan ons contacteren per mail, telefoon, chat of post:


Retail concepts N.V.
Customer service

Smallandlaan 9
2660 Hoboken
België
Tel: +32 808 46 32

info@asadventure.com

17. Maatschappelijke zetel

 

Retail Concepts N.V.
Smallandlaan 9
2660 Hoboken
België

Tel: +32 3 828 30 15

 

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0416.762.280 en bij het handelsregister van de Rechtbank van Koophandel in Antwerpen en met btw-nummer 416.762.280.
Rekeningnummer BNP Paribas: BE08 0013 7267 7413

Cookie-instellingen voor de beste online A.S.Adventure-ervaring

A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.