Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 De vermelde voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst afgesloten tussen Retail Concepts nv (hierna ‘A.S.Adventure’ of ‘verhuurder’ genoemd) enerzijds en de in de verhuurbon geïdentificeerde natuurlijke persoon (hierna ‘huurder’ genoemd) anderzijds.

 

1.2 De huurovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur. De duur van de huurovereenkomst is bepaald in de verhuurbon.

 

1.3 De verhuurovereenkomst betreft de in de verhuurbon gespecifieerde materialen binnen de categorieën Watersport, Camping, Trekking, Bike, Ski en Tenten in eigendom van A.S.Adventure. De materialen blijven tijdens de duur van de huurovereenkomst eigendom van A.S.Adventure.

 

1.4 De huurder is zich ervan bewust dat aan het gebruik van gehuurde materialen risico’s verbonden zijn (verlies, diefstal en beschadiging van het gehuurde). Risico’s kunnen in geen geval op de fabrikant van het materiaal of de verhuurder verhaald worden.

 

1.5 Bij ondertekening van de verhuurbon verklaart de huurder de gegevens betreffende de verhuur correct te hebben opgegeven om A.S.Adventure in staat te stellen het juiste materiaal in de juiste hoedanigheid en afstelling te voorzien.

 

1.6 De huurder erkent de hoedanigheid en de afstelling van de gehuurde materialen gecontroleerd te hebben bij ontvangst van het materiaal.

 

1.7 De huurder mag de gehuurde artikelen niet doorverhuren.

 

1.8 Bij het afsluiten van de huurovereenkomst, heeft de huurder kennisgenomen van de toepasselijke voorwaarden.

Artikel 2: De Overeenkomst

2.1 De bindende huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de verhuurbon, bevestigd door A.S.Adventure, aan de huurder wordt bezorgd. De verhuurbon bevat een beschrijving van de gehuurde materialen, de identificatiegegevens van de huurder en de start- en einddatum van de huurovereenkomst.

 

2.2 Als het voorzien van de gevraagde materialen door A.S.Adventure – omwille van materiaal dat onbeschikbaar is of andere oorzaken – onmogelijk is op de vermelde startdatum, tracht A.S.Adventure in overleg met de huurder een vergelijkbaar artikel te leveren. In dat geval heeft de huurder het recht om de aangepaste verhuurbon te accepteren of de bestelling te annuleren. In geval van annulering betaalt A.S.Adventure eventueel vooruitbetaalde bedragen volledig terug.

Artikel 3: Huurprijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De huurprijs staat vermeld op de verhuurbon en geldt voor de huur van de materialen van start- tot einddatum zoals vermeld op de verhuurbon.

 

3.2 Wanneer gehuurde materialen vroeger dan de op de verhuurbon vermelde einddatum worden teruggebracht, zal A.S.Adventure geen vermindering van de huurprijs in rekening brengen. Indien het gebruik van de gehuurde materialen de op de verhuurbon vermelde einddatum overschrijdt, zal de huurprijs pro-rata verhoogd worden, rekening houdend met de supplementaire dagen.

 

3.3 Het tijdstip waarop de gehuurde materialen door de huurder afgehaald kunnen worden, wordt in onderling overleg overeengekomen tussen huurder en verhuurder.

 

3.4 De huurder betaalt bij afhaling van de gehuurde materialen de volledige huurprijs, zoals vermeld in de verhuurbon, die overeenstemt met de huurperiode. De huurder betaalt bij afhaling van de gehuurde materialen ook een waarborg zoals vermeld in de verhuurbon, bepaald op basis van hoeveelheid en type verhuurde materialen.

 

3.5 De betalingen geschieden ter uitbatingszetel van de verhuurder.

Artikel 4: Waarborg

4.1 De waarborg wordt door de huurder betaald bij het afhalen van het gehuurde materiaal. Het bedrag van de waarborg wordt vermeld op de verhuurbon.

 

4.2 De verhuurder behoudt zich het recht om vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, net als de kosten voor mogelijke reparaties of schoonmaak na het terugbrengen van de gehuurde materialen door de huurder.

 

4.3 De waarborg geeft nooit recht op intresten.

 

4.4 De waarborg zal direct na het inleveren van de gehuurde artikelen worden terugbetaald, of worden vrijgegeven via creditcard. Dit wel enkel op voorwaarde dat er bij het inleveren van de gehuurde artikelen geen schade wordt vastgesteld. Als er schade wordt vastgesteld zal deze ter plaatse moeten betaald worden.

 

4.5 Huurartikelen dienen schoon en droog te worden ingeleverd. Voor artikelen die niet schoon en droog ingeleverd worden, zijn de schoonmaakkosten berekend op basis van de vermelde categorieën:

Artikel 5: Duur van de huur

5.1 De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde de gehuurde materialen in ontvangst neemt op de afhaallocaties van de verhuurder. De huurder die nalaat het materiaal op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft onverminderd verbonden door de overeenkomst voor de huurtermijn vermeld in de verhuurbon of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven, met eventuele schadeloosstelling. Toezeggingen van de verhuurder i.v.m. de datum van aflevering zijn niet-bindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot schadeloosstelling.

 

5.2 De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de verhuurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen.

 

Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht het gehuurde goed terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht de gehuurde materialen te laten terughalen, zonder een beroep op de rechterlijke macht te moeten doen, onafhankelijk van de locatie waar het zich ook bevindt. Alle kosten voor het terughalen van de gehuurde materialen door de verhuurder zijn ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van de gehuurde materialen zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die gelijk is aan is aan 30 % van de huurprijs per week, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

Artikel 6: Aflevering en risico

6.1 Voorafgaand aan de verhuur, worden de gehuurde artikelen zorgvuldig gecontroleerd en getest door A.S.Adventure. Reeds bestaande beschadigingen worden op het moment van ophaling gemeld aan de huurder en vermeld in de verhuurbon.

 

6.2 De huurder wordt geacht de gehuurde materialen na ontvangst te controleren. Vaststellingen van beschadigingen of defecten met betrekking tot gehuurde materialen dienen door de huurder binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 

6.3 Indien de huurder binnen 24 uur na ontvangst geen vastgestelde beschadigingen of defecten kenbaar gemaakt heeft, worden de gehuurde materialen geacht afgeleverd te zijn in de staat zoals beschreven in de verhuurbon.

 

6.4 In het geval de huurder tijdig vastgestelde beschadigingen of defecten kenbaar gemaakt heeft en de gehuurde materialen niet voldoen aan de bepalingen van de huurovereenkomst, voorziet A.S.Adventure naar beste vermogen alternatieve materialen.

 

Tijdelijke gecommuniceerde vastgestelde beschadigingen of defecten vormen een rechtmatige grond voor het annuleren van de overeenkomst en geven de huurder het recht op een volledige terugbetaling van de betaalde huurprijs en de betreffende huurwaarborg. De huurder heeft geen recht op compensatie voor gederfde winst van de verhuurder en/of claims van derden.

 

6.5 Gehuurde artikelen kunnen via A.S. Adventure verzekerd worden. De verzekering dekt de diefstal van het gehuurde materiaal gedurende de overeengekomen huurperiode.

 

De dekking is enkel van toepassing indien alle artikelen op het huurcontract werden verzekerd.

  

De diefstal wordt enkel erkend als er een origineel Proces-Verbaal (P.V.) kan voorgelegd worden, opgesteld door de lokale politie op de plaats van bestemming of plaats van diefstal (getuigenissen of verklaringen van derden zijn geen geldig bewijs van diefstal). Vertoon van dit P.V. kan tot max. 1 dag na het verstrijken van de overeengekomen verhuurperiode en uitsluitend in de winkel waar het huurcontract werd opgesteld.

 

Bij diefstal moet A.S.Adventure onmiddellijk telefonisch verwittigd worden, op het nummer +32 3 808 46 32.

 

Als er geen geldig P.V. kan voorgelegd worden en indien materiaal ontbreekt bij afgifte, zijn de normale voorwaarden van de skiverhuur van toepassing.

 

Deze verzekering dekt in geen geval gebruiksschade of breuk van het gehuurde materiaal, hier zijn eveneens de normale voorwaarden van de verhuur van toepassing.

 

6.6 De huurder draagt gedurende de hele huurtijd, te starten op het moment van afhaling en eindigend op het moment van teruggave, het risico voor verlies, diefstal en beschadiging van de gehuurde materialen.

 

6.7 De verhuurder levert goederen af in goede staat van onderhoud. Keuring en telling door de huurder gebeuren steeds in de afhaallocaties van verhuurder. De huurder bevestigt op het moment van in ontvangstname van de gehuurde materialen, het juiste aantal en de goede staat van de materialen. Eventuele bezwaren dienen op het door verhuurder te behouden verhuurformulier vermeld te worden, bij gebreke waaraan alle aanspraken jegens verhuurder vervallen. Afhaling en in ontvangstname door huurder of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding.

 

6.8 De huurder is aansprakelijk voor teruggave van de gehuurde materialen in de staat van onderhoud en aantal waarin die geleverd zijn. Onverminderd verhaal op derden, is huurder aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil en minderwaarde, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen ten aanzien van de verhuurder.

 

6.9 De huurder is eveneens, gedurende de hele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade aan de zijde van derden voortkomende uit of in verband staande met de huurgoederen of het gebruik daarvan of veroorzaakt als gevolg van enig gebrek aan de goederen.

 

6.10 Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door anderen uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden, is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden die door normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald, ongeacht het feit dat onderverhuring of uitlening aan derden uitgesloten is.

Artikel 7: Richtlijnen voor gebruik

7.1 Onder herinnering van hetgeen onder punt 6 is overeengekomen en zonder dat deze opsomming als volledig is bedoeld, wordt de huurder gewezen op zijn verplichting, die hij dient na te leven met inachtneming van aard en type van de gehuurde materialen, die tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en het gehuurde te gebruiken als een goede huisvader.

Artikel 8: Annulering

8.1 Bij annulering tot twee weken voor de start verhuurperiode zal het betaalde voorschot volledig terugbetaald worden.

 

8.2 Bij annulering minder dan twee weken voor de verhuurperiode wordt het betaalde voorschot niet vergoed.

 

Uitzonderingen:

•    Op vertoon van een geldig doktersattest met datum, ‘van voor de aanvang van de verhuurperiode,’ heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van het voorschot.

•    Indien de klant bij A.S.Adventure vergelijkbare artikelen uit zijn verhuur heeft aangekocht, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van het voorschot.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 A.S.Adventure is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt zich tot de netto factuurprijs van de overeenkomst.

 

9.2 A.S.Adventure is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers verstrekte technische gegevens en informatie en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de gehuurde artikelen.

 

9.3 Vanaf het moment dat de gehuurde materialen ter beschikking gesteld worden van de huurder, is de huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. De huurder is eraan gehouden om alle hieruit voortvloeiende kosten aan A.S.Adventure te vergoeden.

Artikel 10: Bevoegdheid

10.1 Alle betwistingen i.v.m. de verhuring behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke macht in wiens rechtsgebied de zetel van de verhuurder gevestigd is.

Addendum

Verzekeringen

 

Zomerverhuur:

Tenten    20€

Rugzakken    10€

Sup/kajak    10€

Bike tassen    10€

Slaapzakken    10€  

 

Ski en snowboard: junior (5€) – comfort (10€)  – sport (15€) – vip (20€)

 

Boetes

 

Diefstal (enkel in geval van vertoon p.v.) met verzekering dekt de verzekering de schade.

Voor een total loss wordt een bedrag van 2x de waarborg aangerekend. Een total loss betekent dat het artikel een onherstelbare schade heeft opgelopen en dat het aldus niet meer verhuurd kan worden.

 

Op artikelen die beschadigd zijn, maar wel hersteld kunnen worden gelden volgende boetes :

Zomerverhuur                            5€ dopje wandelstok        

                                                   15€ (rugzak – wandelstok – slaapgerief – bike)

                                                   25€ (tenten – watersport)

Ski’s en snowboards               15€ / 25€ afhankelijk van de schade

 

Schoonmaakkosten voor artikelen die niet proper en/of nat worden ingeleverd :

Ski kledij / Watersort / Camping / Trekking / Bike: 25€

Tenten:                                                                           75€

Cookie-instellingen voor de beste online A.S.Adventure-ervaring

A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.